Menü
Szavazz te is!
⌛️ a szavazás lezárult

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozzák a www.creatorawards.hu (továbbiakban: „Weboldal”) felhasználási feltételeit. A Weboldal használatával Ön teljeskörűen elfogadja az ÁSZF feltételeit, amely alapján szerződés jön létre Ön, mint a Weboldal felhasználója (továbbiakban: „Felhasználó”), valamint a Weboldal szolgáltatója között (továbbiakban: „Szolgáltató”), a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevétele vonatkozásában (továbbiakban: „Szolgáltatás”).

Kiemeljük, hogy a jelen ÁSZF Weboldalra történő hivatkozásai, magában foglalják mind a www.creatorawards.hu weboldalt, mind az ott elérhetővé tett digitális tartalmakat és szolgáltatásokat egyaránt.

A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény(továbbiakban: „Ptk.”) irányadó.

Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai irányadók.

Jelen Weboldal sütiket (cookies) használ. A Weboldal használatával és az ÁSZF elfogadásával beleegyezik a sütik használatába az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseivel összhangban.

Jelen ÁSZF módosításra kerülhet a jogszabályok, illetve az üzleti gyakorlat változása következtében. Az ÁSZF módosítása esetén Szolgáltató Felhasználót a változásoknak a www.creatorawards.hu oldalon történő közzététele útján értesíti. A Weboldal további használatával Felhasználó elfogadja a jelenleg hatályos ÁSZF rendelkezéseit.

SZAVAZÁS, EREDMÉNYHIRDETÉS

A Weboldal használata során Felhasználó jogosult a „Creator Awards – 2023” elnevezésű díjátadó gála keretében különböző kategóriákban tartalomgyártókra szavazni, a jelöltre történő rákattintással

A díjak egy része szakmai zsűri és a közönség szavazatai alapján ítéli oda a Szolgáltató, ezen kívül több kategóriában – egy szoftver segítségével- adatalapon kerülnek ki a győztesek.

A szavazás 2023. október 16. és november 1. között tart.

Felhasználó a szavazás során nem köteles semmilyen személyes adat megadására.

Ennek eredményét a zsűri véleményével összefésülve (70-30 % arányban), 2023. november 5. napján kihirdetésre kerül a top 3 tartalomgyártó minden kategóriában.

A díjátadó gála adatai:

Elnevezés: Creator Awards 2023

Helyszín: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (Millenáris D épület)

Időpont: 2023. november 23.

Weboldal: www.creatorawards.hu

A díjátadó nem díjköteles.

Szervező adatai:

Cégnév: POST FOR RENT International Zrt.

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.

Cégjegyzékszám: 01-10-049566

E-mail: [email protected]

SZERZŐI JOG

Eltérő rendelkezés hiányában Szolgáltató rendelkezik kizárólagos felhasználási joggal a Weboldal, valamint az azon közzétett anyagok felett, beleértve a szerzői jogokat és az ahhoz kapcsolódó egyéb jogokat, védjegyeket, know-how-t, szoftvereket és minden egyéb szellemi tulajdonjogot. Valamennyi szellemi tulajdonjog kizárólagosan Szolgáltatót illeti.

Felhasználó jogosult a tartalmak megtekintésére, saját célú letöltésére, illetve kinyomtatására a jelen ÁSZF feltételei szerint.

Szolgáltató előzetes engedélye nélkül Felhasználó nem jogosult az alábbi tevékenységekre:

 • bármely, a Weboldalon található anyag lemásolására, lefordítására (beleértve az anyag más weboldalon történő közzétételét is, illetve az engedély nélküli nagy nyilvánosság előtt történő feltárását)
 • a Weboldalon megtalálható bármely anyag eladására
 • a Weboldal anyagainak többszörösítésére, lemásolására üzleti célból
 • a Weboldal anyagainak módosítására, illetve bármely módon való megváltoztatására
 • Weboldalon található anyagok terjesztésére, kivéve, ha az kifejezetten terjeszthető tartalom
 • bármely a Weboldalon található, harmadik személy szellemi tulajdonjogának engedély nélküli lemásolására

A Weboldal szellemi tulajdonjogainak megsértése esetén Szolgáltató jogosult azonnali jogi eljárás kezdeményezésére a jogsértővel szemben.

A Díjátadón készített kép—és hangfelvételek tekintetében a Szolgáltató térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, az a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felhasználó nem használhatja a Weboldalt jogellenesen, illetve olyan módon, amellyel kárt okoz vagy okozhat a Weboldalban, vagy károsítja a Weboldal hozzáférhetőségét.

Felhasználó nem használhatja a Weboldalt olyan anyagok másolására, tárolására, továbbítására, terjesztésére, amelyek kémprogramokból, számítógépes vírusokból vagy egyéb káros számítógépes szoftverből származnak. A Weboldalon tilos az automatizált adatgyűjtés kifejezett írásbeli engedély nélkül.

Felhasználó nem használhatja a Weboldalt kéretlen kereskedelmi közlemények továbbítására. Felhasználó továbbá nem használhatja a Weboldalt kereskedelmi, üzleti célból előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül.

Felhasználó vállalja az alábbi tevékenységek elkerülését:

 • Nem zaklatja, illetve félemlíti meg a Weboldal felhasználóit.
 • Nem tesz olyat, ami megakadályozná a Weboldal megfelelő működését.
 • Nem tesz úgy, mintha az Szolgáltató engedélyezte volna a tevékenységét.
 • Nem adhatja ki magát másik személynek, függetlenül attól, hogy az illető a Weboldal felhasználója-e.

JÓTÁLLÁS

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon közzétett információk hitelességéért, illetve nem biztosítja, hogy a Weboldal a továbbiakban is elérhető marad. Szolgáltató jogosult a Weboldalt és az azon található szolgáltatásokat bármikor, külön értesítés nélkül felfüggeszteni.

Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata közben tanúsított tevékenységéért és az ebből fakadó döntésekért teljes felelősséget vállal.

Amennyiben a Weboldal harmadik fél webhelyeire utaló linket tartalmaz, Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik fél weboldalán található tartalom vonatkozásában, Felhasználó továbbá vállalja, hogy ezen webhelyeket a saját felelősségére használja. A harmadik fél weboldala és Szolgáltató weboldala közt nem jön létre szerződés.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

Szolgáltató nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a felelősségét jogellenes módon. Ennek megfelelően Szolgáltató nem zárhatja ki vagy korlátozhatja felelősségét az alábbi károk vonatkozásában:

 • gondatlan halál okozás vagy személyi sérülés
 • csalásból eredő károk
 • olyan károk vonatkozásában, amelynek korlátozása a hazai jogszabályok alapján kizárt.

Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek előre nem láthatók, elkerülhetetlenek és Szolgáltató tevékenysége által nem befolyásolható okból erednek, ideértve, de nem kizárólagosan a munkaerőhiányt, beszállítók hibáját, természeti katasztrófákat, közlekedési fennakadást, jogalkotási vagy kormányzati beavatkozást, pandémiát (továbbiakban: „Vis maior”).

Szolgáltató nem felelős Felhasználó üzleti veszteségeiért, kudarcaiért, elmaradt hasznaiért, költségeiért, jóhírnevéért, szerződéseiért. Szolgáltató továbbá nem felelős a Szolgáltatások használatából eredő üzleti vagy egyéb döntések meghozataláért, vagy egyéb munkaügyi viták kibontakozásáért, beleértve a munkavállalók tisztességtelen elbocsátását.

Felhasználó kijelenti, hogy a Weboldalon található tartalmak megtekintése után, azok hatásaira hozott döntéseinél figyelembe vesz az Szolgáltató által szolgáltatott információkon kívül más tényezőket is, többek között az orvosi és egyéb szakemberek tanácsait is.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatások használata következtében felmerülő érzelmi, mentális vagy egyéb zavarokért, kivéve, ha ezen károk Szolgáltató gondatlansága miatt következtek be.

Szolgáltató nem felel az adatokban, adatbázisokban, illetve szoftverekben bekövetkező károkért (de ez nem érinti Felhasználó törvényes jogait).

Szolgáltató továbbá nem felel azon károkért, amelyeket nem láthatott előre. A kár előrelátható, ha annak bekövetkezése a szerződéskötés időpontjában egyértelmű mind a két fél számára, például, ha arról kifejezetten értesítette Szolgáltatót a szerződés megkötése előtt.

Amennyiben Felhasználó és egy másik Felhasználó közt jogvita merülne fel a Weboldal használatából eredő ok miatt, Felhasználó kijelenti, hogy az ezzel kapcsolatban felmerülő jogi követeléseit Szolgáltatótól függetlenül érvényesíti és Szolgáltatót mentesíti felelőssége és kártérítési kötelezettsége alól.

KÁRTÉRÍTÉS

Felhasználó kijelenti, hogy teljes mértékben megtéríti Szolgáltató veszteségeit, költségeit, kárait, amelyek az ÁSZF Felhasználó általi megsértéséből származnak.

AZ ÁSZF MEGSÉRTÉSE

Amennyiben Felhasználó megszegi jelen ÁSZF rendelkezéseit, Szolgáltató jogosult különböző intézkedéseket tenni a jogsértés kiküszöbölése iránt, így felfüggesztheti Felhasználó hozzáférését, blokkolhatja Felhasználó IP címét, felveheti a kapcsolatot a Felhasználó internetszolgáltatójával, hogy blokkolják a webhelyhez való hozzáférést, illetve peres eljárást indíthat Felhasználó ellen.

MÓDOSÍTÁS

Szolgáltató jogosult felülvizsgálni és módosítani a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A módosított ÁSZF rendelkezései a Weboldalon történő közzétételének napjától hatályos a Weboldal használatára vonatkozóan.

ÁTRUHÁZÁS

Szolgáltató jogosult a Felhasználó és Szolgáltató között fennálló szerződés, illetve az abból fakadó jogok és kötelezettségek átruházására Felhasználó értesítése és beleegyezése nélkül is. Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználót a már fennálló jogaitól nem foszthatja meg az átruházás következtében.

Felhasználó köteles Szolgáltatótól engedélyt kérni az e szerződésből fakadó jogainak átruházásához.

ELVÁLASZTHATÓSÁG

Jelen ÁSZF bekezdései önmagukban is hatályosak. Ha bármikor jelen ÁSZF valamelyik rendelkezése törvénytelennek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, vagy azzá válik bármilyen tekintetben a jogszabályok alapján, illetve bíróság vagy más illetékes hatóság határozata alapján, ez nem érinti az ÁSZ fennmaradó rendelkezéseinek törvényességét, érvényességét, kikényszeríthetőségét.

HARMADIK SZEMÉLY JOGAINAK KIZÁRÁSA

Jelen szerződés harmadik személlyel szemben nem hatályos, a szerződésből fakadó jogokat kizárólag Szolgáltató és Felhasználó érvényesítheti. Egyik fél sem köteles más személyt igénybe venni a szerződés felmondásához, illetve módosításához.

TELJES MEGÁLLAPODÁS

Jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat alkotják a teljes megállapodást a Weboldal használatával kapcsolatban és felülír minden korábbi megállapodást.

PERES ELJÁRÁS

Szolgáltató és Felhasználó a jelen ÁSZF kapcsán felmerülő valamennyi jogvitájukat igyekeznek tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani. Amennyiben az egyeztetések nem vezetnek eredményre, Szolgáltató és Felhasználó Magyarországon az hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: POST FOR RENT International Zrt.

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.

Cégjegyzékszám: 01-10-049566

E-mail: [email protected]